RESEVILLKOR

Vi på Expeditionsresor älskar att producera och genomföra säkra, roliga och fantastiska äventyr. För både din och vår skull vill vi att ni läser igenom den något torra och juridiska texten nedan, så att det inte uppstår några missförstånd. Vi ser fram emot att uppleva ditt nästa äventyr tillsammans med oss.

De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Expeditionsresor tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.
I avtalet ingår också särskild information som resenären får avseende ändringar eller liknande. Villkoren följer bestämmelserna i paketreselagen. I de fall då de allmänna och särskilda resevillkoren är motstridiga gäller de särskilda resevillkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Expeditionsresor.

Expeditionsresor, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen, ställer resegaranti till Kammarkollegiet. Det betyder att om en resa mot förmodan skulle bli avbruten eller inställd kan eventuellt ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument. För mer information se: kammarkollegiet.se.

1. Bokning och betalning
1.1 Bokning
Bokningen anses bekräftad och avtalet bindande då Expeditionsresor mottagit anmälningsavgiften för resenärens bokning. Resenären skall snarast kontrollera att uppgifterna på bekräftelsen är korrekta och meddela Expeditionsresor ev. ändringar omedelbart. Vid bokningen accepteras dessa villkor automatiskt av resenären.

1.2 Betalning
I och med att avtalet ingås är resenären skyldig att betala en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften förfaller normalt sett inom 10 dagar från bokningstillfället om inte annat anges. Om inte anmälningsavgiften är Expeditionsresor tillhanda senast vid förfallodatumet för anmälningsavgiften kan Expeditionsresor ej garantera plats på resan. Resterande betalningar av resan sker i de flesta fall vid en eller flera tillfällen. Senast 60 dagar innan avresa skall dock hela resan vara betald om inte annat skriftligen angetts. Sker anmälan senare än 60 dagar innan avresa skall hela resans pris inklusive anmälningsavgift inbetalas inom 10 dagar, dock senast 3 dagar innan avresa.

1.3 Flygbiljetter
I de fall resenären valt att utnyttja plats på gruppflyg eller annat flygarrangemang förmedlat av Expeditionsresor faktureras detta separat. Plats på flyget kan endast garanteras efter att betalning för flygbiljetten är Expeditionsresor tillhanda. För vissa resor kan betalning för flygbiljetter begäras redan vid bokningstillfället beroende på biljettyp och flygbolagets betalningsregler. Notera att Expeditionsresor endast är förmedlare/mellanhand av flygbiljetter och därför inte ansvarig för utförandet av flygresan.

2. Avbokning, ändring och avbrytande av resa
2.1 Avbeställningsskydd

Expeditionsresor rekommenderar resenären att skaffa avbeställningsskydd som säkerhet ifall en situation uppstår som gör att resenären tvingas avbeställa resan. Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Vid avbokning gäller dessa villkor. Resenären är skyldig att noga kontrollera med sitt försäkringsbolag vilka villkor och beloppsgränser som gäller för resenärens försäkring. Notera att vissa försäkringsbolag kräver att avbeställningsskyddet införskaffas före eller i samband med bokning av resan för att gälla.

2.2 Avbokning
Avbokning skall göras av resenären skriftligen till Expeditionsresor omedelbart då hinder för resa uppkommer. Vid en eventuell avbokning betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Vid avbokning inom 60 dagar före avresa sker ingen återbetalning av resan. Notera att om avbeställningen sker mindre än 60 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Detta gäller även om resenären av olika anledningar inte påbörjar resan.

2.3 Avbrytande av resa
Om en resa påbörjats sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd från Expeditionsresor, oavsett om resenären med stöd av paragraf 7 i detta resevillkor eller av andra orsaker inte kan eller får fortsätta resan eller om resenären självmant avviker eller av annan orsak inte kan eller vill deltaga i någon del av programmet eller inte utnyttjar angivna hotell, transporter eller andra i resan ingående tjänster. Om resenären begår olagliga handlingar, uppträder på sådant sätt att övriga resenärer besväras eller på annat sätt bryter mot arrangörens regler har Expeditionsresor och dennes representanter rätt att avvisa resenären från vidare deltagande i resan. I de fall resenären avvisas eller avbryter resan på grund av ovan nämnda eller liknande situationer är det resenärens skyldighet att själv bekosta ev. extra övernattningar, transporter, måltider, hemresa och andra liknande utlägg och tjänster.

2.4 Force Majeure
Såväl Expeditionsresor som resenären har rätt att frånträda avtalet om det efter att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller Expeditionsresor frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad denne har betalat enligt avtalet. Om Expeditionsresor säger upp avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd eller annan form av ersättning. Bedömningen av omständigheterna avgörs av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter, som t.ex. avrådan från UD. Dessa regler gäller ej om resenären vid avtalets ingående kände till dessa omständigheter eller om det var en allmänt känd händelse. Rätten att avboka gäller endast de delar av resan som berörs av ovan nämnda omständigheter. Om de berörda delarna utgör en väsentlig del av resan har resenären rätt avbeställa hela resan.

3. Priser, ändringar, uppgraderingar och tilläggsarrangemang
3.1 Ändringar av resans pris

Expeditionsresor förbehåller sig rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader om så är nödvändigt. Som förändringar räknas bl.a. ändringar av växel- och valutakurser, transportkostnader, skatter, tullar, nationalparksavgifter, flygplatsavgifter eller andra avgifter eller kostnader avseende tjänster som ingår i resan. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så snart som möjligt, dock senast 20 dagar innan avresa.

3.2 Minimiantal deltagare
För varje resa finns ett minimiantal resenärer för att Expeditionsresor ska kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds resenärerna att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5 % har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 20 dagar före avresa.

3.3 Enkelrumstillägg och uppgraderingar av rumsstandard eller flygbiljettklass
I resans pris ingår logi i form av del i dubbelrum om inte annat uttryckligen anges. I vissa fall kan resenären bli placerad i enkelrum p.g.a. könsfördelning, rumstillgänglighet, antal deltagare på resan, etc. Om denna placering sker på initiativ av Expeditionsresor betalas inget tillägg av resenären. I de fall resenären uttrycker önskemål om enkelrum utgår ett pristillägg som betalas av resenären. Vid flygresor bokas automatiskt biljett i ekonomiklass om inte annat uttryckligen angetts. Om uppgradering önskas kan detta i vissa fall göras beroende på flygbolagets regler och platstillgänglighet. Alla ev. kostnader i samband med uppgraderingar betalas av resenären.

3.4 Flygpriser
Flygpriser och andra flygavgifter ändras kontinuerligt och Expeditionsresor strävar alltid efter att ge så korrekt pris som möjligt vid bokning. Priserna är dock endast cirkapriser. Då Expeditionsresor endast förmedlar flygbiljetter, och inte är arrangör av flygresor, är det flera faktorer som ligger utanför Expeditionsresors kontroll och därför kan det slutgiltiga priset för flygbiljetten avvika något från det initialt uppvisade priset p.g.a. t.ex. flygskatter, bränsletillägg, flygplatsavgifter, biljettpriser, etc.

4. Ändring av avtalsvillkor och resans utformning
Expeditionsresor reserverar sig för ändringar gällande pris, resedatum, transportmedel, programmets utformning och innehåll, flygbolag och annat i programmet som Expeditionsresor inte kunnat förutse vid uppläggning av resan och tryckning av reseinformationen. Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till 100 %. Expeditionsresor förbehåller sig också rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och till och med linjesträckningar. Expeditionsresor kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel, aktiviteter, expeditionsledare, guider eller annat innehåll av olika anledningar. Vid förekommande fall är det Expeditionsresors ambition att finna en likvärdig ersättning och dessa förändringar undviks självfallet i så stor utsträckning som möjligt.

Expeditionsresor följer utvecklingen på alla sina resmål. Resorna är inte statiska. Därför är Expeditionsresor alltid beredd att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall Expeditionsresor byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta snarast möjligt. Alla förändringar görs till resenärens fördel i största möjliga mån.
I de fall förändringar sker utanför Expeditionsresors kontroll och i sin tur kräver extra övernattningar, transporter, måltider eller andra tilläggsarrangemang som är utanför resans program är det resenärens skyldighet att stå för dessa kostnader.

4.1 Religion, kultur och lokala lagar 
Det är viktigt att resenären har i åtanke att det inte alltid är helt okomplicerat att möta en främmande kultur och religion med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs. Det betyder inte att resenären måste hålla med i dessa olikheter men bör heller inte alltid hävda sin åsikt.

5. Försäkringar
Alla resenärer måste ha en heltäckande rese- och olycksfallsförsäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan. Notera att vissa försäkringsbolag kan ha begränsningar gällande geografiska platser, altitud, transportsätt, motordrivna aktiviteter eller andra potentiellt riskfyllda aktiviteter. Resenären skall själv säkerställa att försäkringen täcker hela reseperioden och alla aktiviteter som ingår i resan som genomförs. Ev. kostnader för förlorad, skadad eller försenad egendom samt läkarkostnader, mediciner och andra egendoms- eller hälsorelaterade kostnader ersätts ej av Expeditionsresor så länge de inte är uppenbart orsakade av Expeditionsresor.

Avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då resenären tvingas avbeställa resan av olika skäl. Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Resenären har skyldighet att kontrollera med sitt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för dennes försäkring.

6. Personinformation och resehandlingar
Efter bokningstillfället skickar Expeditionsresor ut ett personinformationsformulär (PIF). Det är viktigt att detta formulär fylls i fullständigt och skrivs under av resenären samt returneras till Expeditionsresor inom 10 dagar tillsammans med eventuella övriga begärda handlingar, som t.ex. passkopior, visumansökningar, försäkringsbevis, läkarutlåtanden, etc. I de fall elektroniskt PIF används gäller samma regler för detta. I och med att resenären skickar in det elektroniska formuläret likställs det med att resenären signerat ett fysiskt PIF. PIF är till för att Expeditionsresor ska kunna förbereda resenärens resa på bästa möjliga sätt. Om resenären ej inom angiven tid skickar in PIF och övriga begärda handlingar eller skickar in ofullständiga eller felaktiga handlingar och detta innebär extra kostnader för t.ex. ombokningar, uppgiftsändringar, etc. är resenären skyldig att stå för dessa kostnader.

6.1 Pass och visum
Det är resenärens ansvar att se till att dennes pass är helt och giltigt minst sex (6) månader efter hemkomst och att korrekta ev. visum, inresetillstånd och/eller andra dokument som är nödvändiga för resans genomförande införskaffats. Ansökningar för detta bör påbörjas i god tid innan avresa om detta krävs. Ingen ersättning eller återbetalning sker i de fall resenären inte kan påbörja eller fullfölja resan p.g.a. ogiltiga eller ofullständiga pass, visumhandlingar eller andra nödvändiga resedokument. För vissa resor kan Expeditionsresor kräva kopia på datasidorna i passet.

6.2 Namn, adressuppgifter och utskick
Resenären ska hålla Expeditionsresor underrättad om aktuell adress, e-postadress och telefonnummer samt eventuella förändringar av dessa. Informationen är vital för att resenären ska kunna informeras och ta emot utskick utan onödig fördröjning. Ca en till fyra veckor innan avresa skickas flygbiljetter ut via ordinarie postgång. Övriga eventuella utskick kan göras antingen via e-post eller vanlig postgång. Resenären skall meddela Expeditionsresor om denne behöver få dessa utskick till en annan tillfällig adress. Resenären skall kontrollera att all information i utskicken och resehandlingar är korrekt vad gäller stavning av namn, personuppgifter, datum m.m. och meddela eventuella felaktigheter omedelbart. Det är viktigt att resenärens namn på flygbiljetter och visumhandlingar är stavat exakt som i passet. Om namnet resenären uppgett på personinformationsformuläret avviker från namnet i passet och måste ändras kan det i vissa fall tillkomma ändringsavgifter från flygbolaget eller kostnad för en ny biljett. Dessa kostnader är resenären skyldig att stå för. Vissa flygbolag tillåter inte ändring av namn, inte ens enskilda bokstäver, och kan i dessa fall kräva att en helt ny biljett införskaffas. Även dessa kostnader är resenären skyldig att stå för.

6.3 Lagring av personuppgifter
Expeditionsresor är mycket angelägen om resenärens säkerhet och att de personuppgifter som vi samlar in behandlas enligt regelverket i EU:s integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR). Expeditionsresor samlar endast in, lagrar eller använder personuppgifter för bestämda ändamål och efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Informationen gör det möjligt för Expeditionsresor att handlägga det gemensamma avtalet, förbättra resenärens besök på någon av Expeditionsresors webbplatser, uppfylla önskemål om information, hjälpa till med service, support eller uppföljning av resenärens besök samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden. Expeditionsresor skyddar personuppgifterna genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar. Expeditionsresors fullständiga integritetspolicy.

7. Hälsa
Resenären måste se till att ha allmänt god hälsa och vara väl förberedd både fysiskt och psykiskt för sitt deltagande på resan. Resenärer med medicinska eller hälsorelaterade besvär måste meddela Expeditionsresor detta skriftligen snarast efter upptäckten men senast innan avresan. Rådfråga gärna Expeditionsresor om tveksamheter råder gällande hälsokrav, medicinska krav eller eventuella fysiska förberedelser. Expeditionsledaren och Expeditionsresors guider har rätt att förklara en resenär oförmögen att genomföra resan, vid valfri tidpunkt under resan, om han eller hon anser att deltagarens hälsa ej matchar kraven eller om resenärens hälsotillstånd äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa. I dessa fall sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd för de delar av resan som resenären inte kan utnyttja.

Resenären är dessutom skyldig att stå alla de ev. extra kostnader som kan uppstå vid avbrytandet av resan, som t.ex. logi, transporter, kost, läkarbesök, arvoden, mediciner, tilläggsarrangemang, utflykter eller andra tjänster och produkter som situationen kräver eller som resenären själv väljer att utnyttja. Genom inbetalning av anmälningsavgiften intygar betalaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan. Vid vissa resor kan Expeditionsresor kräva läkarintyg eller hälsodeklaration. I dessa fall blir du informerad av Expeditionsresor om vilka formulär som skall användas.

7.1 Vaccinationer
Resenären ansvarar själv för att skaffa de vaccinationer som krävs. Behovet av vaccination skiljer sig åt beroende på resmål och individuellt hälsotillstånd och därför bör resenären i god tid före avresa kontakta en vaccinationscentral för individuell konsultation. Ta med dagsprogrammet till vaccinationscentralen för att få bästa möjliga rådgivning. Kostnader i samband med vaccinationer ingår inte i resans pris.

7.2 Mediciner
Expeditionsresors guider har under resan med sig ett bassortiment av mediciner och första hjälpen utrustning för att kunna hantera de vanligaste åkommorna, sjukdomarna och skadorna. Resenären är dock skyldig att ha med sig ett eget litet reseapotek för att på egen hand kunna hantera de för resmålet och aktiviteten vanligt förekommande besvär, som t.ex. skavsår, magbesvär, uttorkning, allergier, åksjuka, etc.

7.3 Specialkost
Alla eventuella behov av specialkost (allergier, religion, kultur, etc.) måste skriftligen finnas med på det personinformationsformulär (PIF) som ska fyllas i och skickas tillbaka till Expeditionsresor vid bokningstillfället. Expeditionsresor strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose de speciella kostkraven, men resenären bör ha förståelse för att det ibland p.g.a. logistisk, kultur, religion eller andra orsaker inte går att tillgodose dessa behov till fullo.

7.4 Riskfyllda aktiviteter
På vissa av Expeditionsresors resor kan det ingå moment som skulle kunna definieras som potentiellt riskfyllda, såsom hög höjd, väderförhållanden, användandet av motordrivna fordon, flygresor, strömmande vatten, vilda djur, etc. Det är resenärens skyldighet att informera sig om och ha kännedom om vilka riskfaktorer resan kan tänkas innehålla. I vissa fall finns inga alternativ till dessa riskmoment och är därför en förutsättning för att kunna genomföra resan. I och med bokning av resan har resenären accepterat dessa riskmoment och kan ej heller hålla Expeditionsresor skyldig för deltagande i dessa.

8. Foto, video och skrivet material
Expeditionsresors guider och representanter kommer i de flesta fall dokumentera expeditionsresan genom att filma och/eller fotografera samt i skrift. Rättigheten till detta material ägs av Expeditionsresor. Expeditionsresor förbehåller sig rätten att använda film- och fotomaterialet i marknadsföringssyfte på hemsidan, i sociala medier, via bloggar, i broschyrer och annat tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial, inklusive reklamfilmer och dokumentärer. Om resenären ej önskar att deltaga i denna dokumentering måste detta uttryckas skriftligt till Expeditionsresor.

Fel och brister
9.1 Åberopande av fel och reklamation
Resenären ombeds att med representant från Expeditionsresor eller Expeditionsresors guider eller expeditionsledare på plats ta upp eventuella missnöjdheter, fel eller andra avvikelser så fort de upptäcks för att ge Expeditionsresor en chans att avhjälpa felet på plats. Om resenären väljer att göra en reklamation skall detta göras skriftligen på resmålet eller absolut senast en månad efter hemkomst, annars anses resenären ha mist rätten till reklamation.

9.2 Avhjälpande av fel
Erbjuder sig Expeditionsresor att avhjälpa felet kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller till väsentlig nackdel för resenären. Resenären skall alltid i möjligaste mån begränsa skadan.