INTEGRITETSPOLICY

Vi på Expeditionsresor är mycket angelägna om att ge våra resenärer den bästa möjliga upplevelsen på äventyren vi skapar. För att kunna säkerställa att allting går rätt till behöver vi lära känna våra resenärer och samla in personinformation. Personinformationen behöver både vi och våra leverantörer för att kunna genomföra bokningar, ställa ut resedokument, administrera hotell etcetera.

De personuppgifter som vi samlar in behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL) och EUs integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR). Expeditionsresor samlar endast in, lagrar eller använder personuppgifter för bestämda ändamål och efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Informationen gör det möjligt för Expeditionsresor att handlägga det gemensamma avtalet, förbättra resenärens besök på någon av Expeditionsresors webbplatser, uppfylla önskemål om information, hjälpa till med service, support eller uppföljning av resenärens besök samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden.

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”integritetspolicy”) beskriver hur Expeditionsresor AB, org. nr 556841-8189, Ynglingagatan 7, 113 47 Stockholm, E-mail: info@expeditionsresor.se, (”Expeditionsresor””vi””oss”, ”våra””vår”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).

1.1 Integritetspolicyn gäller då Expeditionsresor tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp eller bokning av resa och övrig kontakt med Expeditionsresor, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig
Expeditionsresor är personuppgiftsansvarig för Expeditionsresors behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1
 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller resetjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Expeditionsresor samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en bokning eller bokningsförfrågan på Expeditionsresors webbplats, besöker Expeditionsresors webbplats eller ett event som Expeditionsresor anordnar eller på annat sätt har kontakt med Expeditionsresor. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Expeditionsresor och för att Expeditionsresor ska kunna tillhandahålla sina resetjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1
 För dig som har bokat en resa med Expeditionsresor

De personuppgifter Expeditionsresor samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp eller bokning av en resa:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kön
 • Passnummer och sista giltighetsdag
 • Nationalitet
 • Försäkringsbolag, försäkringsnummer och telefonnummer till försäkringsbolaget.
 • Närmast anhörig och telefonnummer till denna person
 • Vikt
 • Längd
 • Yrke
 • Allergier, skador eller sjukdomar
 • Personliga mediciner
 • Specialkost
 • IP-adress och information om din användning av Expeditionsresors webbplats


4.2
 För dig som har visat ett intresse för någon av Expeditionsresors resor

De personuppgifter Expeditionsresor samlar in och behandlar om dig som har visat intresse för en resa är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress och information om din användning av Expeditionsresors webbplats
 • Information om vilka av Expeditionsresors resor du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra resor du anmält dig till


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som har bokat en resa med Expeditionsresor

Expeditionsresor behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Expeditionsresor dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Ställa ut resedokument
 • Administrera hotell- och flygbokningar samt tilläggsprodukter
 • Administrera eventuella ändringar inför och under din resa
 • Kunna förbereda din resa och tillhandahålla korrekt utrustning, logi och kost
 • Förbereda visum, tillstånd till nationalparker och övriga tillstånd som kan behövas under våra resor
 • Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation används också till att skicka en kundundersökning till dig efter resan för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår resetjänst
 • Fullgöra våra förpliktelser efter genomförd resa, såsom att skicka fotobok, USB-minne med bilder och övriga utskick till dig
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Expeditionsresors och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra resetjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar


Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik.

5.2 För dig som har visat intresse för en resa

Expeditionsresor behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Tillhandahålla information angående den aktuella eller liknande resor
 • Föra statistik över intresse för aktuell resa
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudande i nyhetsbrev samt på webben
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Expeditionsresors och utvalda samarbetspartners varor och tjänster


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1 Expeditionsresor baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund, såsom dina tidigare resor, din interaktion med Expeditionsresor samt ditt intresse av våra resor för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig information om resorna.

6.3 Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din resa, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

6.4 I vissa fall kan Expeditionsresor ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering
7.1
 Expeditionsresor kan behandla dina personuppgifter för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller utvalda samarbetspartners varor eller tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Däri ingår att Expeditionsresor bland annat använder profilering för att:

 • Anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av vår hemsida
 • Påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss
 • Kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än Expeditionsresor.se


7.2 Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
8.1
 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

8.2 Din resehistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, såsom namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och E-post sparar vi i sju (7) år för att kunna fullfölja våra åtaganden efter genomförd resa, såsom att skicka fotobok, USB-minne med bilder och övriga utskick enligt vårt avtal med dig.

8.3 Information såsom personnummer, hälsoinformation, passuppgifter, allergier, sjukdomar, skador, försäkringsinformation och information om närmast anhörig tas bort efter genomförd resa.

8.4 Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från Expeditionsresor, sparar Expeditionsresor dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet. 

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1
 Expeditionsresor kan komma att lämna ut dina personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter. All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

9.2 Överföring av dina personuppgifter till våra samarbetspartners inom resebranschen sker för att administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras:

 • Flygbolag – Flygbolagen behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra din resa, till exempel namn, ålder, kön. Dessa personuppgifter överförs via datasystemet Amadeus eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor.
 • Hotell – När du bokar en resa med Expeditionsresor erbjuder vi flera olika destinationer och hotell. Hotellen behöver vissa personuppgifter för att genomföra och bekräfta din rumsbokning. Det rör sig om uppgifter såsom namn, födelsedatum, ålder och kön.
 • Destinationsagenter – På Expeditionsresors destinationer finns externa destinationsagenter som utför tjänster på plats. De agerar i vissa fall mellanhand mellan Expeditionsresor och hotellen, nationalparker, bokning av nödvändig utrustning, transport med mera. De får tillgång till personuppgifter de behöver för att kunna genomföra tjänsterna.
 • Övriga parter – Vi har samarbetspartners som sköter dina bokningar av reserelaterade tjänster, exempelvis tilläggsarrangemang, utflykter eller andra aktiviteter. Dem får personuppgifter som de behöver för att leverera den beställda tjänsten. Det rör sig om uppgifter som namn, E-post och adress för att bekräfta bokningar, men även exempelvis passuppgifter, längd och vikt, ögonfärg för att kunna genomföra utflykter över landsgränser när passkontroller krävs.
 • IT-tjänster och system – Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, till exempel kundtjänstsystem och system för datahantering. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa, hantera kundvårdsärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.


9.3 Expeditionsresor arrangerar resor till hela världen och kan därför komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners eller leverantörer, till exempel, hotell, flygbolag och agenter utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Expeditionsresor att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

9.4 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har tillstånd till det.

10. Ändring av integritetspolicy
Expeditionsresor har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Expeditionsresor kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Expeditionsresor innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Expeditionsresor.

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Expeditionsresor har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter
12.1 Expeditionsresor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Expeditionsresor kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilka uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.


12.4 Expeditionsresor kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@expeditionsresor.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies!

14. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Expeditionsresor AB